GORDIAS - profesionálna kvalita

Spoločnosť Gordias sa venuje výhradne kybernetickej a informačnej bezpečnosti a ochrane informačných systémov už od roku 1997. Jeden zo zakladateľov spoločnosti Mgr. Ivan Kopáčik bol druhým expertom na Slovensku, ktorý získal medzinárodný certifikát CISA (Certified Information Systems Auditor). Zamestnanci spoločnosti sú ďalej držiteľmi certifikátov CISM, CGEIT, CRISC, expertných certifikátov pre bezpečnosť IS, počítačových sietí, internetu ... Kontinuálne zvyšovanie odbornosti a kompetentnosti je jednou z kľúčových priorít Gordiasu.
Stacks Image 550

GORDIAS – práca podľa medzinárodných štandardov a zohľadnenie slovenských špecifík

Zamestnanci spoločnosti sledujú technologický a legislatívny vývoj v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo svete aj na Slovensku. Na expertnej báze spolupracujú s NBÚ a MIRRI a podieľajú sa na príprave a zavedení kľúčových právnych predpisov a štandardov v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Komplexný a profesionálny prehľad o problematike je zárukou individuálneho a efektívneho prístupu ku každému klientovi.

GORDIAS – kompetencia a komplexnosť

Prevádzka a správa IS, lokálne a regionálne siete, komplexné podnikové aplikácie, Internet, cloud, ISVS/ITVS, havarijné situácie ... To sú len niektoré oblasti vyžadujúce si systematické riešenie bezpečnosti. Toto riešenie musí byť vždy individuálne –služby sa v praxi optimalizujú a prispôsobujú konkrétnej situácii u klienta, jeho špecifickým potrebám a požiadavkám. Gordias kompetentne pokrýva všetky technologické i procesné okruhy informačnej bezpečnosti.

GORDIAS - komplexná ponuka služieb

Portfólio spoločnosti pozostáva z uceleného systému služieb určených pre rôzne etapy nasadzovania a prevádzkovania IS a aplikácií a všetky segmenty firiem a inštitúcií. Každé riešenie zohľadňuje prostredie organizácie, personálny faktor, legislatívne požiadavky, manažérske nároky a priority riešenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

GORDIAS - vzdelávanie a odborné podujatia

Spoločnosť považuje za svoju prioritu prispievať k odbornému rastu a vzdelávaniu v oblasti informačnej bezpečnosti na Slovensku. Podieľala sa na odbornej príprave viacerých ročníkov prestížnych medzinárodných a domácich konferencií (Information Security Summit, Bezpečnosť informácií vo finančnom sektore, Internet v živote, riadení a obchode organizácie, ABIT a ďalšie).

GORDIAS - dôveryhodnosť

Za roky pôsobenia na trhu využili služby spoločnosti desiatky klientov - od orgánov štátnej správy cez veľké priemyselné podniky a finančné inštitúcie až po softvérové domy či menšie špecializované firmy.
Stacks Image 547