Stacks Image 344

Audit kybernetickej bezpečnosti

Prevádzkujete základnú službu v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti? Viete o povinnosti preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených zákonom o KB vykonaním auditu kybernetickej bezpečnosti? Gordias Vám pomôže. Ako jedni z prvých na Slovensku máme v tíme certifikovaného audítora kybernetickej bezpečnosti a sme tak oprávnení a schopní túto službu poskytovať.
Stacks Image 347

Implementácia kybernetickej bezpečnosti

Zákon o KB zasahuje veľký počet dotknutých subjektov v rôznych sektoroch (bankovníctvo, priemysel, doprava, verejná správa a ďalšie). Náročnosť implementácie požiadaviek zákona o KB sa u jednotlivých subjektov môže výrazne líšiť. Gordias vám vie pomôcť v každej fáze implementácie zákona o KB, od úvodných analytických činností, klasifikácie a kategorizácie, analýzy rizík, implementácie bezpečnostných požiadaviek až po vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti.
Stacks Image 635

Ochrana osobných údajov a GDPR

Gordias zaistil ochranu osobných údajov a vypracoval bezpečnostné projekty v zmysle zákona o ochrane osobných údajov pre desiatky organizácií rôznej veľkosti a pôsobnosti. Bezproblémový priebeh kontrol zo strany Úradu na ochranu osobných údajov vo viacerých z týchto organizácií je ocenením kvality našej práce a potvrdením o správnosti nášho prístupu.
Stacks Image 626

Riadenie informačnej bezpečnosti

Návrh a implementácia systému riadenia informačnej bezpečnosti (z angl. Information Security Management System – ISMS). Cieľom Gordiasu je pri zavádzaní ISMS vytvorenie takého systému, v ktorom bude realizovaná optimálna úroveň ochrany IS a informácií vo vašej organizácii pri čo najmenších nákladoch.

Stacks Image 623

Bezpečnostný projekt informačných systémov

Cieľom je minimalizácia hrozieb a rizík pôsobiacich na IS z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti a ochrana dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov a služieb IS. Pri jeho realizácii Gordias zohľadňuje všetky zákonné požiadavky ako aj požiadavky medzinárodných noriem a štandardov.
Stacks Image 617

Bezpečnosť ITVS a ISVS

Gordias sa primárne zameriava na implementáciu bezpečnostných štandardov ISVS, má však skúsenosti aj s implementáciou štandardov ISVS ako celku. Pri ich implementácii vychádzame aj z medzinárodne uznávaných a Slovenskou republikou akceptovaných noriem, najmä série ISO/IEC 27000.

Stacks Image 608

Audit bezpečnosti informačných systémov

Audit IS vám podá komplexnú informáciu o stave bezpečnosti vašich IS a bude slúžiť ako optimálne východisko na ceste k zvyšovaniu bezpečnosti nielen samotných IS, ale aj celkového prostredia vašej organizácie.
Stacks Image 629

Analýza a riadenie rizík

Analýza rizík IS je jednou z kľúčových aktivít zvyšovania a udržiavania informačnej bezpečnosti a najdôležitejším prvkom systému riadenia rizík. Jej základom je identifikácia aktív, hrozieb, dopadov ako aj návrh príslušných opatrení.


Stacks Image 585

Riadenie bezpečnostných incidentov

Predstavuje najmä tvorbu a praktickú implementáciu metodiky pre riadenie a zvládanie bezpečnostných incidentov. Jej cieľom je stanoviť zásady a postupy pre systematické riadenie a koordinované zvládanie bezpečnostných incidentov v IT prostredí vašej organizácie a v konečnom dôsledku minimalizovať priame či nepriame následky bezpečnostných incidentov.
Stacks Image 611

Riadenie kontinuity činností

Organizácie sú vystavené veľkému množstvu rizík vyplývajúcich z používania IT prostriedkov, ktorých prejavy môžu narušiť tak kritické procesy a služby ako aj dostupnosť a funkčnosť informačných systémov. Osvedčený spôsob, ako obmedziť potenciálne rizikové prvky je zavedenie systému riadenia kontinuity činností (z angl. Business Continuity Management System – BCMS).

Stacks Image 614

Quality assurance

Zaistenie kvality IT projektov je v praxi zabezpečované ako nezávislá aktivita v rámci štruktúr projektu IS. Cieľom QA je zaistiť, aby vaše požiadavky kladené na IS boli identifikované, správne sformulované, implementované do IS a finálny IS tak naplnil vaše očakávania a potreby.