Certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti

Náš senior konzultant Mgr. Anton Horváth úspešne zložil certifikačnú skúšku audítora kybernetickej bezpečnosti. Stal sa tak jedným z prvých certifikovaných audítorov kybernetickej bezpečnosti v zmysle požiadaviek vyhlášky NBÚ č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora.
Viac informácií: https://www.cybercompetence.sk/files/KCCKB_Zoznam_aditorov.pdf

Prezentačný materiál súvisiaci s implementáciou GDPR

Pre zorientovanie sa v oblasti ochrany osobných údajov a implementácie požiadaviek GDPR sme pre vás pripravili prezentačný materiál, ktorý si môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze: „Prezentačný materiál GDPR“. GDPR je účinné a priamo aplikovateľné od 25. mája 2018 vo všetkých 28 členských štátoch EÚ. Súčasne vznikol aj súvisiaci zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý v plnej miere zohľadňuje požiadavky uvedené v nariadení GDPR. Gordias oblasť súvisiacu s nariadením GDPR priebežne sleduje a je pripravený flexibilne implementovať jej požiadavky do konkrétneho prostredia Vašej organizácie.

Posudzovanie certifikačných orgánov pre Slovenskú národnú akreditačnú službu

V priebehu roka 2016 sa Anton Horváth aktívne zúčastnil viacerých svedeckých posudzovaní certifikačných orgánov pre Slovenskú národnú akreditačnú službu v rámci výkonu auditov systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001. V rámci dlhoročnej spolupráce so SNAS vystupuje v role externého experta pre informačnú bezpečnosť v procesoch akreditácie podľa normy ISO 27006.

Valné zhromaždenie členov združenia ISACA

Valné zhromaždenie členov združenia ISACA Slovensko potvrdilo mandát súčasnej Rady združenia. Ivan Kopáčik v Rade zastáva funkciu viceprezidenta a pokrýva tiež roly CISM, CGEIT, CRISC & GRA Coordinator, CSX Liaison a Academic Relations.

Konferencia na tému "Normy a technológie pre riadenie a IT prevádzku"

Dňa 21.02.2014 sa v kongresových priestoroch SUTN uskutočnila konferencia „Normy a technológie pre riadenie a IT prevádzku“, na ktorej bola prezentovaná nová publikácia „Prehľad medzinárodných noriem ISO/IEC podporujúcich implementáciu a prevádzku riadenia informačnej bezpečnosti, riadenia procesov poskytovania IT služieb a ďalších noriem súvisiacich s bezpečnosťou informačných systémov“. Spoluautorom tejto publikácie je aj zamestnanec spoločnosti Gordias Vladimír Kmeť.